Možnosti odstoupení Kupujícího spotřebitele od Kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem

  1. Kupující spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit, a do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží z Kupní smlouvy. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy je zachována i tehdy, odešle-li Kupující spotřebitel projev odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu v poslední den této lhůty. Projev odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující spotřebitel učinit písemně nebo prostřednictvím emailu Prodávajícího info@vkf-renzel.cz .
  2. Odstoupí-li Kupující spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen zaslat zboží zpět Prodávajícímu nebo jej Prodávajícímu předat v  Prodejním místě Prodávajícího, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží z Kupní smlouvy Prodávajícímu při odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího spotřebitele nese Kupující spotřebitel.
  3. Odstoupí-li Kupující spotřebitel od Kupní smlouvy, zavazuje se Prodávající vrátit kupní cenu zboží z Kupní smlouvy Kupujícímu spotřebiteli, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího spotřebitele, do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Číslo bankovního účtu, jakož i další nezbytné platební údaje, je Kupující spotřebitel povinen Prodávajícímu sdělit neprodleně po odstoupení od Kupní smlouvy.
  4. Je-li Kupujícím spotřebitelem zboží z Kupní smlouvy vráceno neúplné, poškozené, opotřebované nebo jinak poškozené, vzniká Prodávajícímu nárok na náhradu škody, jejíž výši je Prodávající oprávněn jednostranně započíst.
  5. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že nemůže odstoupit od Kupní smlouvy na zboží upravené podle přání Kupujícího spotřebitele nebo pro osobu Kupujícího spotřebitele.
Zavřít menu
Nahoru