Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti VKF Renzel ČR s.r.o.

IČO: 049 34 296, se sídlem Pod višňovkou 1662/21, Krč, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 255896 (dále jen „Prodávající“)(dále jen “Podmínky“)
 

I. Úvodní ustanovení

 1. Při objednávání zboží od Prodávajícího volí Kupující typ a množství zboží, způsob úhrady kupní ceny zboží a způsob doručení zboží (dále jen „Objednávka“). Objednávku adresuje Kupující Prodávajícímu spolu se svými identifikačními údaji.
 2. Proces uzavírání Kupní smlouvy probíhá v českém jazyce, nesjednají-li Prodávající a Kupující výslovně jinak.
 3. V případě uzavírání Kupní smlouvy v sídle nebo Prodejním místě Prodávajícího potvrdí Prodávající a Kupující písemně Objednávku. Písemnou formou se rozumí i forma e-mailové komunikace. Potvrzením Objednávky Kupujícím i Prodávajícím je uzavřena kupní smlouva a Kupující svým potvrzením souhlasí i s Podmínkami.
 4. V případě, že Kupní smlouva je uzavírána distančním způsobem prostřednictvím Internetového obchodu, je Prodávající povinen Kupujícímu potvrdit přijetí Objednávky prostřednictvím emailu na elektronickou emailovou adresu uvedenou Kupujícím v rámci identifikačních údajů v Objednávce. V potvrzení o přijetí Objednávky uvede Prodávající rovněž kupní cenu zboží a cenu přepravy zboží, je-li sjednán zpoplatněný způsob doručení zboží. Kupující si je vědom toho, že vyobrazení, rozměry, barvy hmotnost a ceny uvedené v katalogu nejsou pro Prodávajícího závazné. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající potvrdí Kupujícímu Objednávku. Odesláním Objednávky Kupující zároveň potvrzuje, že byl seznámen s těmito Podmínkami a že s jejich zněním souhlasí.
 5. Kupující souhlasí s tím, že při používání komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) hradí Kupující své náklady sám.
 6. Prodávající si tímto vyhrazuje právo tiskové chyby, která se může vyskytnout v jeho propagačních materiálech či na webových stránkách Prodávajícího.
 7. Kupující tímto výslovně souhlasí, že u výrobků upravovaných nebo vyráběných na míru, tiskovin a reklamních  a papírových předmětů je přípustná odchylka dodávky až o 10 %, na což bude Kupující Prodávajícím upozorněn.
 8. Katalog a webové stránky Prodávajícího jsou autorským dílem a jako takové jsou i ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, chráněny. Použití jakýchkoliv textů, fotografií a/nebo nákresů uvedených v katalogu nebo jejich částí není bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího povoleno. V katalogu a na webových stránkách Prodávajícího jsou použity patenty, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky, jejichž další použití není dovoleno, a to ani v případě kdy jako takové nejsou označeny.

III. Doručení zboží a přepravní náklady

 1. Při uzavírání Kupní smlouvy Kupující zvolí jeden ze způsobů přepravy zboží zakoupeného u Prodávajícího:
 2. osobní odběr Kupujícím v sídle nebo Prodejním místě Prodávajícího
 3. Kupující je povinen převzít zboží z Kupní smlouvy v sídle nebo v Prodejním místě Prodávajícího do pěti (5) pracovních dnů od informace o tom, že zboží dle Kupní smlouvy je připraveno k odběru. Tuto lhůtu lze po vzájemné dohodě Prodávajícího a Kupujícího prodloužit. Nepřevezme-li Kupující zboží v sídle nebo Prodejním místě Prodávajícího v této lhůtě, vyzve Prodávající Kupujícího opětovně prostřednictvím emailu k vyzvednutí zboží, a zároveň je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu nákladů za uskladnění zboží. Nedojde-li k vyzvednutí zboží Kupujícím ni ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne odeslání této opakované výzvy k vyzvednutí zboží Kupujícímu, vyhrazuje si Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit a zboží prodat.
 4. doručení zboží přepravní společností na adresu určenou Kupujícím
 5. Cena přepravy je odvislá od druhu, množství a velikosti zboží, jakož i místa doručení zboží. Konkrétní cenu přepravy sjednávají Prodávající a Kupující při uzavření Kupní smlouvy. Cenu za doručení zboží z Kupní smlouvy přepravní společností na adresu určenou Kupujícím hradí Kupující. Pokud není domluveno jinak, vybere Prodávající ekonomicky nejvýhodnějšího dopravce.
 6. V případě doručení zboží prostřednictvím přepravní společnosti na adresu určenou Kupujícím se Kupující zavazuje zboží převzít při dodání.
 7. Veškeré zboží se vyrábí a zasílá v co nejkratším možném termínu. Informace o dodacích lhůtách jsou odhadované dodací lhůty (platí pro objednávky mimo internetových obchodů). Nároky na náhradu škody z důvodu neplnění nebo pozdního doručení jsou vyloučeny. Zákazník nesmí odmítnout dílčí dodávky.
 8. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost zboží a jakékoliv závady ihned ohlásit Prodávajícímu. Při převzetí zboží od přepravní společnosti má Kupující tuto povinnost vůči přepravci.
 9. Kupující není povinen od přepravní společnosti zboží převzít, pokud shledá porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky.
 10. Při převzetí zboží Kupující podepisuje dodací list. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží byla dodána bez zjevných vad. Na pozdější reklamaci porušení obalu zásilky nebude Prodávajícím brán zřetel.
 11. V případě dodávky do zahraničí je Kupující povinen zajistit veškerá celní a dovozní povolení a potvrzení či jiné dokumenty nezbytné pro dovoz zboží do dané země.
 12. Pro objednávky zboží v hodnotě nižší než 800 Kč se automaticky připočítává manipulační poplatek ve výši 135 Kč, s čímž tímto Kupující výslovně souhlasí. Celková cena zboží bude vždy uvedena v souhrnu Objednávky před odesláním Objednávky. Objednávky do 250 Kč nelze zrealizovat.

V. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody na zboží

 
 1.  Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží Prodávajícímu.
 2. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží v sídle nebo Prodejním místě Prodávajícího, nebo okamžikem, kdy je zboží Prodávajícím předáno přepravní společnosti.

VI. Odpovědnost za vady vůči Kupujícímu spotřebiteli

 
 
 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu spotřebiteli za to, že zboží se shoduje s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, tedy že má vlastnosti a jakost Kupní smlouvou požadované a Prodávajícím garantované, nebo na základě reklamy očekávané, popřípadě že zboží má jakost a vlastnosti u věci takového druhu obvyklé, jakož i že odpovídá požadavkům právních předpisů.
 2. Zjistí-li Kupující spotřebitel, že dodané zboží není v souladu s Kupní smlouvou, má Kupující spotřebitel právo požadovat aby Prodávající uvedl zboží do souladu s Kupní smlouvou
 3. Vyskytne-li se na zboží vada do 24 měsíců od převzetí zboží z Kupní smlouvy Kupujícím spotřebitelem, může Kupující spotřebitel uplatnit u Prodávajícího práva z vadného plnění. Jde-li o vadu odstranitelnou, může Kupující spotřebitel požadovat opravu zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Jde-li o vadu neodstranitelnou, může Kupující spotřebitel požadovat výměnu zboží nebo odstoupit od Kupní smlouvy postupem podle článku VI. těchto Podmínek.
 4. Odpovědnost za vady může Kupující spotřebitel uplatnit v sídle nebo v Prodejním místě Prodávajícího. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci Kupujícího spotřebitele v přiměřené lhůtě, nejdéle do třiceti (30) dnů, jakož i informovat Kupujícího spotřebitele o vyřízení reklamace. Není-li reklamace vyřízena v přiměřené lhůtě, nejdéle do třiceti (30) dnů, má Kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.
 5. U vrácení chybně objednaného zboží ze strany Kupujícího (pouze u standardních výrobků z našeho katalogu) účtujeme 10 % z ceny zboží jako poplatek za zpracování a znovunaskladnění.
 6. Poté, co Kupující spotřebitel obdrží od Prodávajícího informaci o vyřízení reklamace, je Kupující spotřebitel povinen zboží převzít nebo požádat o jeho doručení ve smyslu článku III. těchto Podmínek, a to do třiceti (30) dnů ode dne, kdy Prodávající Kupujícího spotřebitele informoval o vyřízení reklamace.
 7. Prodávající je oprávněn vadné zboží sám opravit a v takovém případě není povinen Kupujícímu dodat nové zboží.
 8. Odpovědnost za vady Kupujícího spotřebitele zaniká, pokud bylo zboží opravováno či upravováno třetími osobami nebo Kupujícím bez vědomí Prodávajícího.
 9. Jakákoliv oprava zboží jinou osobou než Prodávajícím musí být předem písemně schválena Prodávajícím. Pouze v takovém případě je Prodávající povinen uhradit náklady na opravu zboží.
 10. Nevyzvedne-li Kupující spotřebitel reklamované zboží nebo nepožádá-li o jeho doručení ve lhůtě stanovené v odstavci 5. tohoto článku, upozorní Prodávající Kupujícího spotřebitele opětovně na vyřízení reklamace prostřednictvím emailu, a současně je Prodávající ode dne odeslání opětovného upozornění na vyřízení reklamace Kupujícímu oprávněn požadovat po Kupujícím spotřebiteli náhradu nákladů za uskladnění reklamovaného zboží. Není-li zboží Kupujícím spotřebitelem vyzvednuto ani do dalších deseti (10) dnů ode dne odeslání této opakované výzvy k vyzvednutí reklamovaného zboží Prodávajícím, vyhrazuje si Prodávající právo reklamované zboží znovu prodat a výtěžek z prodeje použít na úhradu skladného.

VII. Odpovědnost za vady vůči Kupujícímu podnikateli

 
 1. Kupující podnikatel je povinen zboží ihned po jeho převzetí prozkoumat a zjevné vady oznámit Prodávajícímu ihned po obdržení zboží.
 2. Zboží musí být Kupujícím podnikatelem vráceno vždy v originálním obalu, s dodacím listem a etiketou na balení zboží.
 3. Jakékoliv ztráty nebo poškození zboží je Kupující podnikatel povinen uplatnit u přepravce a nechat potvrdit přepravcem před převzetím zboží, a to i pro poškození zboží, u kterého není zřejmé poškození obalu.
 4. Ustanovení čl. VI., odst. 5, 6, 7 a 8 se použije přiměřené i pro odpovědnost za vady vůči Kupujícímu podnikateli.
 5. Sjednají-li Prodávající a Kupující podnikatel vzájemně jiný rozsah odpovědnosti Prodávajícího za vady, má toto ujednání přednost před článkem VI. a VII. těchto Podmínek.

VIII. Možnosti odstoupení Kupujícího spotřebitele od Kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem

 
 1. Kupující spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit, a do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží z Kupní smlouvy. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy je zachována i tehdy, odešle-li Kupující spotřebitel projev odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu v poslední den této lhůty. Projev odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující spotřebitel učinit písemně nebo prostřednictvím emailu Prodávajícího info@vkf-renzel.cz .
 2. Odstoupí-li Kupující spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen zaslat zboží zpět Prodávajícímu nebo jej Prodávajícímu předat v  Prodejním místě Prodávajícího, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží z Kupní smlouvy Prodávajícímu při odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího spotřebitele nese Kupující spotřebitel.
 3.  Odstoupí-li Kupující spotřebitel od Kupní smlouvy, zavazuje se Prodávající vrátit kupní cenu zboží z Kupní smlouvy Kupujícímu spotřebiteli, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího spotřebitele, do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Číslo bankovního účtu, jakož i další nezbytné platební údaje, je Kupující spotřebitel povinen Prodávajícímu sdělit neprodleně po odstoupení od Kupní smlouvy.
 4. Je-li Kupujícím spotřebitelem zboží z Kupní smlouvy vráceno neúplné, poškozené, opotřebované nebo jinak poškozené, vzniká Prodávajícímu nárok na náhradu škody, jejíž výši je Prodávající oprávněn jednostranně započíst.
 5. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že nemůže odstoupit od Kupní smlouvy na zboží upravené podle přání Kupujícího spotřebitele nebo pro osobu Kupujícího spotřebitele.

IX. Ochrana osobních údajů

 
 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (GDPR). V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající zpracovává osobní údaje v rozporu s tímto zákonem, může se Kupující obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 2. Při objednávce Prodávající shromažďuje a využívá osobní údaje Kupujícího pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění a zpracování objednávky a zpracování jeho poptávek. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí údajů znamená, že nelze uzavřít smlouvu. Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (GDPR) a je nutné pro uzavření smlouvy. Přenos údajů o Kupujícím na třetí strany neprobíhá bez jeho výslovného souhlasu. Výjimkou jsou partneři a dodavatelé Prodávajícího, kteří jsou nezbytní pro realizaci objednávky a naplnění smluvního vztahu. Kromě podmínek uvedených v příslušných ustanoveních těchto zásad ochrany dat přijemců, to jsou například příjemci v těchto kategoriích: přepravci, poskytovatelé finančních služeb, poskytovatelé služeb pro zpracování objednávek, web hosting, poskytovatelé IT služeb. Ve všech případech striktně dodržujeme zákonné požadavky GDPR. Rozsah přenosu dat je omezen na minimum.
 3. Kupující, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, bydliště, emailová adresa, telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje“).
 4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely zasílání obchodních sdělení, zejména sdělení souvisejících se službami Prodávajícího, na elektronickou emailovou adresu Kupujícího. Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. f) GDPR o oprávněném zájmu na oslovování přímou reklamou. Použití své e-mailové adresy může Kupující kdykoli zrušit tím, že se s písemnou žádostí obrátí na Prodávajícího. Není tím dotčena zákonnost zpracování až do okamžiku odvolání souhlasu.
 5. Osobní údaje jsou Prodávajícím zpracovávány na dobu neurčitou. Zpracováním osobních údajů může Prodávající, který je jejich správcem, pověřit třetí osobu, zpracovatele, vždy v souladu s GDPR.
 6. Kupující se zavazuje uvádět své správné a pravdivé osobní údaje, a neprodleně informovat Prodávajícího o jejich změně.
 7. Kupující prohlašuje, že své Osobní údaje poskytuje Prodávajícímu dobrovolně.
 8. Kupující je oprávněn souhlas se zpracováním svých Osobních údajů vůči Prodávajícímu odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu sídla nebo Prodejního místa Prodávajícího.
 9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je Prodávající povinen mu tuto informaci předat.

X. Závěrečná ustanovení

 
 1. Vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě nebo v souvislosti s Kupní smlouvou, jakož i těmito Podmínkami, se řídí právním řádem České republiky a sjednává se příslušnost českých soudů.
 2. Práva a povinnosti výslovně těmito Podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a příslušnými navazujícími právními předpisy.
 3. Kupující si je vědom toho, že Prodávající využívá na svých webových stránkách cookies k zefektivnění svých služeb a s jejich užíváním souhlasí. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách Prodávajícího.
 4. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, lze-li toto neplatné nebo neúčinné ustanovení od ostatních oddělit, aniž by tím ostatní ustanovení byla dotčena.
 5. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 6. Prodávající je oprávněn k této své činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad. V případě stížnosti je Kupující spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci.
 7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.6.2018.

VKF Renzel ČR s.r.o.
 
Zavřít menu
Nahoru